Privacy Statement TO Totaal Organisatie

T.M.M. Gerrits, handelend onder de naam: TO Totaal Organisatie (Hierna vermeld als ’‘Totaal Organisatie’’) en de aan haar gelieerde ondernemingen, hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van hun (potentiële) klanten en de bezoekers van de website www.totaalorganisatie.nl en de overige aan Totaal Organisatie gerelateerde websites. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacy beleid.

In dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Totaal Organisatie. We beschrijven waarom wij uw gegevens verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren. In sommige gevallen gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden.

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
 • Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 • Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?
 • Wanneer en hoe gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en andere commerciële berichten
 • Hoe zit het met het opnemen van telefoongesprekken?
 • Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op onze website naar een website van derden gebruikt?
 • Wie hebben er toegang tot uw gegevens en aan welke derden verstrekken wij uw gegevens?
 • Welke rechten heeft u in verband met het gebruik van uw gegevens?
 • Hoe kan u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?
 • Hoe beveiligen wij uw gegevens?
 • Hoe kan u contact opnemen met ons in verband met het gebruik van persoonsgegevens?
 • Wat is ons interne beleid voor het gebruik van uw persoonsgegevens?
 • Wat als dit Privacy Statement wordt gewijzigd?
 • Op welke wijze kan u uw gegevens inzien?

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

T.M.M. Gerrits, handelend onder de naam: TO Totaal Organisatie (Hierna vermeld als ’‘Totaal Organisatie’’), gevestigd aan de Nieuwstraat 107 te (7311 BR) Apeldoorn, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens door alle aan Totaal Organisatie gelieerde ondernemingen. Totaal Organisatie gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals kantoorautomatiseringssystemen, administratiesystemen en websitehostingapplicaties). De leveranciers van deze systemen kunnen daardoor ook ten behoeve van Totaal Organisatie persoonsgegevens van u verwerken. Totaal Organisatie heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van Totaal Organisatie en dit privacy statement.

Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact opnemen met Totaal Organisatie.

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Totaal Organisatie legt uw gegevens vast bij de verkoop van haar producten en diensten (zoals e-tickets), bij het verlenen van haar diensten en in de andere gevallen dat Totaal Organisatie contact met u heeft. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw bankgegevens. Op de websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zonder dat deze de bezoekers van de websites identificeren.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Totaal Organisatie gebruikt deze gegevens vooral om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor servicedoeleinden. Verder gebruiken wij de gegevens ook om onze eigendommen en medewerkers te beveiligen.

De registratie van gegevens via de websites is erop gericht de dienstverlening van Totaal Organisatie verder te optimaliseren onder meer door de inrichting van de websites zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te passen en door meer gerichte informatie op de websites te plaatsen.

Totaal Organisatie gebruikt persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites en voor het verwerken van boekingen en e-tickets. Tevens gebruikt Totaal Organisatie deze gegevens voor haar dienstverlening en om haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites op de hoogte te houden van de activiteiten, de producten en de diensten van Totaal Organisatie en het mogelijk uitvoeren van marktonderzoek. Hierbij tracht Totaal Organisatie rekening te houden met uw interesses. Gegevens van haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de websites helpen Totaal Organisatie ook bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

4. Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Totaal Organisatie mag uw persoonsgegevens gebruiken, omdat dat noodzakelijk is voor:

De uitvoering van de overeenkomst met u, zoals het gebruik van uw contactgegevens en rekeningnummer als u bij ons reserveert;
het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Totaal Organisatie rust, zoals het verstrekken van facturen aan de Belastingdienst of het meewerken aan een verzoek van de bevoegde autoriteiten;
het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Totaal Organisatie of derden (voor zover dat boven uw privacybelang gaat). Dat gerechtvaardigd belang is het belang van Totaal Organisatie om haar producten en diensten zo efficiënt mogelijk aan haar relaties te kunnen bieden;

In sommige gevallen mag Totaal Organisatie uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld als we gegevens over uw gezondheid moeten verwerken of als we foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld gebruiken. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Totaal Organisatie bewaart gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moet blijven. De meeste gegevens worden verwijderd binnen twee jaar nadat onze zakelijke relatie met u is beëindigd.

6. Wat doen wij met de gegevens die wij automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

De site van totaalorganisatie maakt geen gebruik van cookies. De aan Totaal Organisatie gelieerde sites zullen indien zij cookies gebruiken altijd om uw toestemming vragen.

7. Wanneer en hoe gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en andere commerciële berichten?

Totaal Organisatie wil haar (potentiële) klanten en de bezoekers van de website(s) graag op de hoogte houden van haar producten en diensten. Wanneer u in het verleden of het heden contact hebt (gehad) met Totaal Organisatie geeft u automatisch toestemming aan Totaal Organisatie om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie van Totaal Organisatie zoals aanbiedingen en enquêtes. Indien dit niet gewenst is kunt u contact op nemen met Totaal Organisatie via het nummer 055-3600975 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur), via de email: info@totaalorganisatie.nl en via de unsubscribe mogelijkheid die zich onder aan in de nieuwsbrief bevindt.

8. Hoe zit het met het opnemen van telefoongesprekken?

Totaal Organisatie behoudt zich het recht voor om telefoongesprekken op te nemen. Zij zal deze opnames enkel gebruiken voor interne doeleinden (opleiding). De opnames worden niet verder verspreid of aan derden verstrekt.

9. Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u een link op onze website naar een website van derden gebruikt?

Op de website is het mogelijk om naar de websites van andere bedrijven, niet gelieerd aan Totaal Organisatie, door te klikken. Totaal Organisatie is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze andere bedrijven. Totaal Organisatie raadt u aan het privacy beleid van deze bedrijven zorgvuldig te lezen omdat de voorwaarden vermeld op die websites kunnen afwijken van het privacy beleid van Totaal Organisatie.

10.Wie hebben er toegang tot uw gegevens en aan welke derden verstrekken wij uw gegevens?

Bij Totaal Organisatie heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot deze gegevens.

Indien partners van Totaal Organisatie (een deel van) de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens voor hun rekening nemen, is Totaal Organisatie met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal zullen beveiligen en doet Totaal Organisatie dit alleen als deze derden de gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor zij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit privacy statement. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. In sommige gevallen moet Totaal Organisatie op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij wordt altijd gekeken op welke wijze uw recht op privacy zo veel mogelijk kan worden gerespecteerd. Indien uw gegevens doorgegeven worden buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, gebeurt dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

Totaal Organisatie heeft met deze partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy beleid van Totaal Organisatie en dit privacy statement.

11. Welke rechten heeft u in verband met het gebruik van uw gegevens?

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten van Totaal Organisatie of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u vindt dat Totaal Organisatie beschikt over onjuiste persoonsgegevens over u, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die benodigd is om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen of dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde partij.

Aan uw verzoek wordt uiteraard voldaan, tenzij Totaal Organisatie een dwingend, gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als de gegevens zijn verwijderd, kunnen om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit de systemen en back-up systemen worden verwijderd. De verzoeken van gegevens kunnen worden geweigerd als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijke zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor de systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Uw verzoek of bezwaar kunt u kenbaar maken door een bericht te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan info@totaalorganisatie.nl. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

12. Hoe kan u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Totaal Organisatie, dan kunt u contact met ons opnemen via het nummer 055-3600975 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) en via de email: info@totaalorganisatie.nl.

U kunt ook een klacht over het gebruik van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

13. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Totaal Organisatie doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, door alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen te nemen om Totaal Organisatie en onze relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Totaal Organisatie voldoet daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd over het incident. U wordt dan ook geïnformeerd over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

14. Hoe kan u contact opnemen met ons in verband met het gebruik van persoonsgegevens?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Totaal Organisatie? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Telefonisch op het nummer 055-3600975 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur) en/of via de email: info@totaalorganisatie.nl.

15. Wat is ons interne beleid voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

De basisbeginselen van ons interne privacy beleid zijn:

 • We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we het gegeven hebben verkregen;
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens;
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
 • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (zoals uw recht op inzage en correctie) te faciliteren.

16. Wat als dit Privacy Statement wordt gewijzigd?

Totaal Organisatie past het privacy statement soms aan, bijvoorbeeld indien er wetswijzigingen zijn. Op onze websites vindt u de geldende versie van het privacy statement. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

17. Op welke wijze kan u uw gegevens inzien of laten wijzigen?

Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt laten corrigeren of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door Totaal Organisatie, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Totaal Organisatie stuurt u dan per e-mail een overzicht toe met de op dat moment bij Totaal Organisatie bekende en geregistreerde gegevens.